Autimo CZ

Úvod

Software pro výrobce a dovozce vozidel

V oblasti databázových systémů jsme vytvořili pro Ministerstvo dopravy České republiky především systém schvalování a evidence rozhodnutí, osvědčení a Základních technických popisů (dále jen ZTP), jehož prostřednictvím je v České republice realizováno schvalování typové technické způsobilosti vozidel určených k provozu na pozemních komunikacích.

Na tento vnitřní systém MD ČR těsně navazuje celostátní systém distribuce schválených ZTP, který ve své každodenní činnosti využívají krajské úřady, všechny dopravní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené Stanice technické kontroly, tedy všechny články pomyslného řetězu, jež řeší problematiku induviduálně dovážených vozidel a jejich jednotlivé (čili netypové) schvalování k provozu na pozemních komunikacích.

Další oblastí našeho zájmu v dané problematice je rozsáhlý systém pro dovozce a výrobce všech druhů vozidel určený pro vytváření návrhů ZTP a pro tisk a evidenci registračních i neregistračních dokumentů vozidel, konkrétně Osvědčení o registraci vozidla (dříve Technických průkazů) a Technických osvědčení včetně jejich výpisů (dále jen TP a TO), jak silničních, tak i zvláštních vozidel.

V neposlední řadě nabízíme svým zákazníkům i individuální integraci našich řešení problematiky ZTP a TP spolu s jejich vlastními ať již technickými nebo obchodními informačními systémy. Na řešení výše zmíněných systémů je použita celá škála technologií od dnes již klasických aplikací s lokálně uloženými daty, přes architekturu typu klient/server až po distribuci dat za využití prostředí a služeb Internetu.

Našimi partnery v tomto oboru jsou především Ministerstvo dopravy, Centrální registr vozidel, Ministerstvo vnitra, ze zájmových sdružení například Svaz dovozců automobilů, dále oborové zkušebny jako například Státní zkušebna zemědělských potravinářských a lesnických strojů.

Našimi partnery v komerčním sektoru jsou velcí tuzemští dovozci a výrobci všech druhů vozidel například Import Volkswagen Group s.r.o.


Autimo CZ s. r. o. © 2009