Autimo CZ

Naše produkty

WinTP 5.0 - Tisk TP/TO

WinTP je programový systém určený pro dovozce a výrobce vozidel k vystavování registračních (dále jen TP) i neregistračních dokumentů (dále jen TO), konkrétně Osvědčení o registraci vozidla (dříve Technický průkaz) a Technické osvědčení a jejich výpisy, pro všechny druhy registrovaných i neregistrovaných vozidel (osobní, nákladní, autobusy, motocykly, přívěsy, návěsy, traktory, samostatné technické celky atd.). Vedle vystavení a evidence dokladu lze k jednotlivým vozidlům doplňovat i interní informace dovozce (výrobce) o prodejci, fakturované ceně, čísle faktury či datumu odeslání/předání. Vystavení TP je automaticky prováděno přesně na základě schváleného ZTP s doplněním individualit daného vozidla. Nový TP lze samozřejmě vytvořit také zkopírováním údajů jiného, již vystaveného TP. Schválené ZTP jsou do programu importovány přímo ze souborů dodávaných elektronicky Ministerstvem dopravy ČR. Samozřejmostí je použití uživatelských číselníků, které proces vystavení TP značně urychluje a automatická kontrola vybraných položek TP. Samotný tisk TP je velmi jednoduchý a bere v potaz možnost kontroly údajů v náhledu před tiskem i opakovaný tisk v případě problémů s tiskárnou. K dispozici je samozřejmě i možnost uživatelského přesného nastavení pozice výtisku na formuláři a dalších parametrů tisku. Pro vystavování TP pro nákladní automobily je podporována variabilita údajů schváleného ZTP tím, že je umožněn výběr ze schválených variant a další editace těchto údajů. Program podporuje tisk všech druhů TO pro neregistrovaná vozidla a samozřejmě také tisk všech Výpisů TO. V neposlední řadě program obsahuje také modul generující volitelně výstup měsíční statistiky pro SDA nebo umožňuje tisk jednoduchých přehledů o schválených ZTP a vystavených nebo stornovaných dokladech TP a TO.

Pro dosažení propojení s jinými informačními systémy je možné provést individuální úpravy.

Základní funkce:

 • prohlížení již schválených ZTP a rychlé vyhledávání návrhu ZTP nebo schválených ZTP zadáním značky, typu a obchodního označení vozidla nebo čísla ZTP
 • vložení údajů TP nebo TO za použití schválených ZTP a číselníků
 • možnost modifikace variabilních údajů u nákladních a speciálních vozidel
 • kontrola existence výrobního čísla, čísla TP a TO z hlediska duplicit
 • doplnění údajů pro konkrétní vozidlo
 • tisk TP, TO a jejich výpisů
 • vyhledávání TP a TO dle čísla dokladu, čísla podvozku a/nebo čísla karoserie
 • prohlížení vystavených TP a TO v tabulce
 • tisk přehledů vydaných nebo stornovaných čísel dokladů TP a TO
 • podpora uživatelských číselníků
 • podrobné uživatelské nastavení parametrů tisku

Program je snadno ovladatelný, součástí dodávky je také obsáhlá uživatelská nápověda.
Program lze provozovat na PC s operačním systémem Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Na začátek stránky

WinZTP 5.0 - Tvorba ZTP

WinZTP je programový systém určený pro pracovníky dovozců a výrobců vozidel, kteří připravují ZTP ke schválení na MD ČR. S jeho pomocí lze snadno vést evidenci schválených ZTP a jejich návrhů včetně vyhledávání podle zvolených kritérií. Základem je vytváření ZTP. K této činnosti je v programu k dispozici podpora ve formě oficiálních i uživatelsky definovaných číselníků. Při použití oficiálních číselníků jsou programem sledovány závislosti mezi jednotlivými položkami ZTP a automaticky nabízeny pouze hodnoty přípustné. Vždy však lze v návrhu zadat i u položek s podporou oficiálních číselníků hodnoty vlastní. Při práci lze také jako podklad pro návrh nového ZTP použít ZTP již dříve schválené. Pro předávání návrhů ZTP je program vybaven modulem pro komunikaci s Ministerstvem dopravy ČR, což významně šetří čas jak navrhovateli, tak MD ČR při zpracování návrhu a jeho schvalování. Elektronické předávání návrhů je dokonce vyžadováno, je-li počet návrhů větší než 10. Schválené ZTP mohou být stejnou cestou, tj. elektronicky, předávány zpět a jak bylo již zmíněno, mohou být dále použity jako podklad pro tvorbu nových návrhů ZTP nebo většinou jako podklad pro tisk registračních dokumentů.

Základní funkce:

 • vytvoření nového návrhu ZTP s pomocí číselníků nebo z již existujících ZTP
 • kontrola shodnosti položek návrhu ZTP proti oficiálním číselníkům
 • prohlížení návrhů ZTP v tabulce

Tisk návrhu ZTP:

 • rychlé vyhledávání návrhu ZTP nebo schválených ZTP zadáním značky, typu a obchodního označení vozidla nebo čísla ZTP
 • tisk přehledů, návrhů ZTP i již schválených ZTP
 • podpora uživatelských číselníků
 • prohlížení již schválených ZTP
 • elektronické předávání návrhů ZTP a příjem schválených ZTP na/z MD ČR

Program je snadno ovladatelný, součástí dodávky je také obsáhlá uživatelská nápověda.
Program lze provozovat na PC s operačním systémem Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Na začátek stránky

WinZTP 5.0 Prohlížení - Prohlížeč ZTP

WinZTP Prohlížení je software sloužící k práci s již schválenými ZTP. Pro komfortní vyhledávání je k dispozici funkce tzv. rozšířeného vyhledávání, která reaguje na různost uložení údajů v položkách Tovární značka, Typ, Obchodní označení v jednotlivých ZTP. Při vyhledávání je možné použít zástupné znaky (hvězdičku). Aktualizace databáze schválených ZTP probíhá elektronicky z dodaných souborů, pro oprávněné subjekty jsou tyto aktualizace poskytovány periodicky na konci každého měsíce. Pro přijímání schválených ZTP je program vybaven modulem pro komunikaci s Ministerstvem dopravy ČR.

Základní funkce:

 • vyhledávání schválených ZTP několika způsoby
 • prohlížení schválených ZTP v členění podle registračního dokladu i v tabulce
 • elektronické příjem schválených ZTP z MD ČR

Program je snadno ovladatelný, součástí dodávky je také obsáhlá uživatelská nápověda.
Program lze provozovat na PC s operačním systémem Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Na začátek stránky

WinTPro 3.0 - Tisk protokolu

WinTPro je programový systém určený pro vyškolené techniky typu "K" pracujících na Stanicích technické kontroly, kteří potřebují ZTP k přípravě podkladů pro individuální schválení vozidla respektive vytvoření protokolu pro individuálně dovážené vozidla. S jeho pomocí lze snadno vést evidenci vydaných protokolů a jejich vyhledávání podle zvolených kritérií. Při práci lze také jako podklad pro nový protokol použít protokol již dříve vydaný. Tento program je nástavbou výše uvedeného programu WinZTP 5.0 Prohlížení.

Základní funkce:

 • vytvoření protokolu s pomocí číselníků nebo z již vydaného protokolu
 • kontrola položek protokolu
 • tisk protokolu
 • prohlížení schválených ZTP
 • podpora uživatelských číselníků

Program je snadno ovladatelný, součástí dodávky je také obsáhlá uživatelská nápověda.
Program lze provozovat na PC s operačním systémem Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista.

Seznam doporučených tiskáren a další informace o vystavování TP (TO) naleznete v menu Tiskárny.

Na začátek stránky


Autimo CZ s. r. o. © 2009